top of page

Weetst Waut!

Gott seine Leew fa dise Welt es soo groot, daut hee seinen eensjen Sän jeef, daut aul dee, dee aun am jleewen, nich veloaren gonen, oba daut eewje Läwen haben.

—Johanes 3:16

Weetst Waut!

Aus Menschen sennen wie emma nieschierich un wellen Dinja weeten. Doa sennen Dinja daut wie kjennen weeten uk Dinja daut wie nich kjennen weeten. Een Dinkj daut Gott well haben daut wie weeten sellen, es daut wie weeten daut wie eewje Läwen haben. De Bibel sajcht ons en 1 Johanes 5:13 daut wie kjennen weeten daut wie eewje Läwen haben. 

 

“Dit schriew ekj junt, dee jie aun Gott sienen Sän jleewen, daut jie weeten, daut jie daut eewje Läwen haben.”

 

Gott sajcht hia sea kloa daut wie kjennen weeten daut wie eewje Läwen haben. Mieeschte Menschen sajen daut see hopen daut see woaren no Himmel gonen nohäa see stoawen. Gott nemt ons Eewichkjeit soo ieeboa daut Hee well haben daut wie weeten daut wie eewje Läwen haben, nich daut wie blooss hopen daut wie eewje Läwen haben. Wan wie eenatlei weeten, dan brucken wie nich mea hopen. Dit Kjantniss es dan onse Hopninj.

 

Woo kaun eena weeten daut eena eewje Läwen haft? Woo kaun eena dise Hopninj haben?

 

1. Wie motten vestonen un met Gott toostonen daut wie Sinda sennen. De Bibel sajcht daut wie sennen aula Sinda en Reema 3:10; 3:23; 5:12.

 

“soo aus daut jeschräwen steit: Doa es kjeena dee jeracht es, uk nich eena.”

 

“Doa es kjeen Unjascheet: Aulemaun haft jesindicht un kjemt daorenn too kort, waut hee bie Gott sennen saul,”

 

“Soo aus derch eenen Mensch de Sind en de Welt nenn kjeem un derch de Sind de Doot, soo haft sikj de Doot äwa aule Menschen jespreet, wiels see aula sindijden.”

 

2. Wie motten vestonen daut doa es een Strof fa onse Sind. 

 

De Bibel sajcht ons daut doa es een Strof fa onse Sind, un daut Strof es eewichlich oppoat von Gott em Fiasee too sennen. Reema 6:23 sajcht, “De Loon dän de Sind tolt es de Doot…” De Bibel sajcht ons doa es een ieeschte Doot uk een tweeda Doot. De ieeschte Doot es von dise Welt oppoat to sennen. De tweeda Doot es fa eewichkjeit oppoat von Gott to sennen. Aus Menschen woaren wie aula eemmol stoawen. Hebräa 9:27 sajcht, “Däm Mensch es daut soo bestemt, een mol to stoawen, un dan kjemt daut Jerecht.” Von hia woaren dee, dee wadajebuaren sennen, ver Jesus sien Rechtastool stonen toom Räakjnunk jäwen fa de Woakjen waut see jedonen haben. See woaren Räakjnunk jäwen fa woo see aun de Grunt, Jesus Christus, jebut haben; un nich auf see no Himmel ooda no Hal gonen woaren (2 Korinta 5:9-10). Dee Persoon waut nich wadajebuaren es haft dise Strof noch opp sikj, un woat derch de ieeschte Doot uk de tweeda Doot gonen. Dee waut nich wadajebuaren sennen woaren nich ver Jesus sien Rechtastool stonen toom Räakjnunk jäwen fa äara Woakjen. Leewa, dee woaren Räakjnunk jäwen ver Gott, un Gott, aus Rechta, woat rechten doano äara Woakjen en de Läwensbuak. Dee äara Nomes woaren nich em Läwensbuak jeschräwen stonen, un dee woaren en de Fiasee nenn jeschmäten. Dit es de tweeda Doot.

 

Openboarunk 20:12-15 sajcht, “Un ekj sach de Doodes, kjlien un groot, ver Gott un dän Troon stonen, un doa worden Bieekja opjemoakt. Dan wort noch een Buak opjemoakt, un daut wia daut Läwensbuak. Un de Doodes worden doano jerecht, waut en dee Bieekja von äare Woakjen jeschräwen stunt. Un daut Mäa jeef de Doodes rut, dee doabennen wieren, un de Doot un de Hal jeewen de Doodes rut, dee doabennen wieren, un jieda eena wort doano jerecht waut siene Woakjen jewast wieren. Un de Doot un sien Rikj worden em Fiasee nenn jeschmäten. Dit es de tweeda Doot. Un wan irjentwäm sien Nomen nich em Läwensbuak jeschräwen stunt, wort dee em Fiasee jeschmäten.”

 

Openboarunk 21:8 sajcht, “De vezoachte oba, un de onjleewende un de oppscheiselje un Merda un Huara un Zaubra un Aufjettadeena un aule Lieeja woaren äaren Plauz em Fiasee haben, dee met Schwäwelblitt brent. Dit es de tweeda Doot.”

 

3. Wie motten vestonen un met Gott toostonen daut wie nuscht ut ons selfst kjennen donnen toom no Himmel komen. 

 

Gott es heilich, un wie sennen onheilich. Gott es vollkomen un wie sennen onvollkomen. Gott es jerajcht, un wie sennen onjerajcht. Kjeen Onheilichkjeit, kjeen Onvollkomenheit, uk kjeen Onjerajchtichkjeit, kaun em Himmel nenn. Wie motten heilich, vollkomen, uk jerajcht sennen wan wie no Himmel komen wellen. Ut ons selfst kjennen  wie nich heilich, vollkomen, ooda jerajcht sennen. Ut ons selfst sennen wie halplooss. Kjeen jerajchtichkjeit, kjeene goode Woakjen, kjeene Kjoakj bieschluten, kjeen taufen, kjeene äwareenmoaken Prozass, wie kjennen nuscht donnen toom no Himmel komen.

 

Efeesa 2:8-9 sajcht, “Jie sent derch Gott siene Jnod jerat, wiels jie jleewen. Daut es nich derch june Woakjen. Daut es een Jeschenkj von Gott. Daut es nich ut Woakjen, soo daut kjeena Uasoak haft sikj selfst to lowen.”

 

Galata 2:16 sajcht, “weeten daut een Mensch nich derch daut Jesaz hoolen jerajcht woat, oba derch dän Gloowen aun Jesus Christus. Wie haben selfst aun Christus Jesus jejleeft, om derch dän Gloowen aun Christus jerachtfoadicht to woaren, wiels derch daut Jesaz hoolen kaun kjeen Mensch jerat woaren.” 

 

Woo kaun ekj, een halplossa Sinda, aun dän Wajch no Hal, jeelmols Hopninj ooda Vesechrunk haben daut ekj no Himmel komen woa?

 

4. Frint, hia es wua daut goode Norecht kjemt! Dise goode Norejcht es, daut en Jesus Christus es Hopninj un Vesechrunk. En Jesus Christus kaun eena heilich, vollkomen, un jerajcht ver Gott stonen.

 

Dit es mäajlich wiels Jesus haft de Strof fa onse Sind opp sikj jenomen, un haft onse Städ aun de grausom Kjriez jenomen. Hee storf fa ons, wea begroft, un es vom Doot utem Grauf oppjestonen fa ons! Dit wea onse Strof, uk onse Tolunk. Jesus haft onse Strof jenomen, un haft onse Tolunk guans betolt. De Bibel sajcht en Reema 5:8, “Oba Gott wees ons siene Leew daorenn, daut Christus fa ons storf, aus wie noch Sinda wieren.”

 

Hia sajcht daut sea kloa daut Jesus fa ons jestorwen es.

 

Ieescht räden wie von de Strof fa Sinda uk de Werkjlichkjeit daut wie kjennen nich ut onse Woakjen no Himmel komen, wiels daut eewje Läwen es een Jeschenkj von Gott. Läs nu daut latste Enj von Reema 6:23 wua daut sajcht “…Gott oba schenkjt daut eewje Läwen en Christus Jesus, onsen Harn.”

 

Doa es nuscht waut wie doonen kjennen fa een Jeschenkj. De eenseln dinkj waut wie kjennen doonen es dise Jeschenkj aunnämen.  

 

Frint, wellen Jie dit Jeschenkj—daut eewje Läwen derch Jesus Christus, aunnämen? Wellen jie een Kjint Gottes woaren?

 

Johanes 1:12 sajcht ons woo dit passieren kaun, “Oba aul dee, dee am [Jesus Christus] oppneemen, un aun sienen Nomen jleewen, jeef hee de Macht, Gott siene Kjinja to woaren.”

 

Frint, bliew nich en Twiewel, un toom Schluss, wiels jie noch vondoag haben, näm Jesus aun aus jun perseenlicha Heilant en disa fefta Punkt.

 

5. Wie motten en Jesus Christus auleen Vetruen aus onse eenseln Hopninj.

 

Reema 10:9,10,13 sajcht ons, “Wan du met daut Mul Jesus aus Harn bekjanst, un jleefst, daut Gott am vom Doot oppjewoakt haft, woascht  du seelich. Wäa von Hoaten jleeft, woat jeracht, un  woat seelich woaren. wäa met däm Mul bekjant, woat seelich. Wiels “wäaemma dän Harn en sien Nomen aunroopt, woat seelich woaren.”

 

Onse Sind motten ons leet sennen. Wie motten ons omkjieren von wautemma wie bat nu doonen truen, un dan en Jesus Christus auleen jleewen aus ons perseenlicha Heilant— de eenselja wäa een Sinda kaun raden.

 

“…daut see sikj to Gott kjieren un aun onsen Harn Jesus Christus jleewen sullen.” —Aposteljeschicht 20:21

 

Frint, lot mie junt tooroden, wan jie vestonen, un met Gott toostonen daut jie een Sinda senn, daut jie haben de Strof fa Sind opp junt, daut jie ut junt selfst nuscht kjennen doonen toom no Himmel komen, daut Jesus auleen (oppoat von june Woakjen), de eenseln Wajch no Himmel es— dan bäd vom Hoat..."Gott, ekj bekjan daut ekj een Sinda sie, daut ekj de Strof fa miene Sind opp mie hab; un daut ekj de Eewichkjeit em Fiasee to brennen vedeent hab, daut ekj nuscht ut mie selfst kaun doonen toom no Himmel gonen, doch, ekj weet, daut Jesus Christus storf fa miene Sinden, es fa mie begroft, un es fa mie oppjestonen. Ekj vetrue mie en Jesus Christus auleen aus mien perseenlicha Heilant—de eenselja waut mie raden kaun! En Jesus Christus Nomen, Amen!

 

Haben jie vom Hoat Jesus Christus aunjenomen?  Dan woaren jie no Himmel gonen wiels Gott daut vesproaken haft.

 

“wuaderch see de Hopninj opp eewjet Läwen haben, daut Gott, dee nich lieejen kaun, vesproaken haud ea Welt un Tiet dän Aunfank hauden.” —Titus 1:2

 

Frint, wan jie Jesus Christus aus jun perseenlicha Heilant aunjenomen haben dan schriew ons bie email ooda foon ons, daut wie kjennen junt wieda halpen jun nieet Läwen väaläwen met Literatua, un junt met een goode biblische Kjoakj bekaunt moaken.

 

Gottes Säajen,

Prädja Johan Kroeker

bottom of page